Startpagina
Informatie aanvragen
Vragen & Antwoorden
Contact
Voorwaarden
INLOGGEN
AANMELDEN
WINKELWAGEN [EUR 0.00]
Artikel
Zaterdag 20. Januari 2018

Startpagina

CARNAVAL 2018
Tiroler & Oktoberfesten
Halloween & Horror
Plaatsnaam borden
Kostuums en mantels
Beroepen
Clown & Circus
Dieren
Disco, Glitter & Glamour
Fout, Fun & 18+
Gay pride / Roze dag
Hawaii
Historisch
Jungle & Holbewoner
Landen
Leger, Army
Maffia & Charleston
Mexico
Versiering & Decoratie
Navy, marine
Oranje
Oosters & 1001 Nacht
Piraten
Politie
Rococo, Venetië
Science Fiction & Space
Sinterklaas & Kerstmis
Sixties, Seventies & Eighties
Sprookjes
Steampunk
Superhelden & TV
Western, Cowboys & Indianen
Overige
Accessoires
Beenmode
Handschoenen
Hoofddeksels
Lenzen & Lip tattoos
Make-up / Grime
Maskers
Pruiken
Schoenen / Laarzen
Snorren & Baarden
Abraham & Sarah
Communie
Diverse Gelegenheden
Geboorte
Geslaagd & Kampioen
Hollywood, VIP
Huwelijk
Jubileum, Huwelijk
Oud-& Nieuwjaar
Verjaardagen
Vrijgezellenfeest

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden feestxpert.nl

Feestxpert.nl is een activiteit van Handelsondernemiong Felling BV, ingeschreven bij KvK te Tiel onder nr. 11045249, BTW indentificatienummer NL 807.861.546.B01

§ 1 ALGEMENE BEPALING

De koper kan zich slechts beroepen op bepalingen, welke afwijken van deze algemene verkoopvoorwaarden, wanneer deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd

§ 2 OFFERTEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden verkoper slechts, wanneer deze schriftelijk heeft bevestigd haar aanbiedingen na te komen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld loopt een zgn. “Vaste Offerte” niet langer dan een week na uitgifte. Acceptatie wordt slechts als tijdig beschouwd, indien het desbetreffende bericht ons bereikt voor 24 uur van de laatste dag.

§ 3 PRIJZEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is feestxpert.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

§ 4 RISICO

Zodra de goederen het bedrijf van de verkoopster hebben verlaten, is alle risico van tenietgaan en beschadiging voor rekening van de koper. De verkoper is slechts tot schadevergoeding gehouden, wanneer deze nadrukkelijk is neergelegd. Met name wordt uitdrukkelijk uitgesloten alle schade aan derden.

§ 5 RECLAMES

Alle klachten over de hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen slechts geldend worden gemaakt bij aangetekend schrijven binnen 10 dagen na ontvangst der goederen. Geen reclames komen in aanmerking op goederen, welke reeds geknipt, gesneden of op een andere wijze gebruikt zijn. Geringe afwijkingen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, dan wel naar algemene verkeersopvatting toelaatbaar zijn, kunnen geen reden voor reclames geven.

§ 6 OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder verstaan alle omstandigheden, waardoor buiten de wil en toedoen van verkoper naleving van de overeenkomst niet kan worden verlangd is de verkoper gerechtigd, hetzij de levertijd voor onbepaalde tijd te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren zonder tot schadevergoeding aan de koper verplicht te zijn. De koper kan bij aangetekend schrijven de verkoper gelasten zich binnen 10 dagen uit te spreken over haar keuze.

§ 7 LEVERTIJD

De door feestXpres.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft daarmee afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat, met een maximum van 30 dagen. Afnemer is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Feestxpert.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes uit te leveren (dit ter beoordeling van feestxpres.nl) de afnemer is in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.

§ 8 BETALING

Elke verkoopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie; betaling netto contant. Ingeval een factuur gezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 8 dagen na datum factuur netto. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum mag de eventuele berekende 2% kredietbeperking in mindering op het factuurbedrag worden gebracht. Beroep op compensatie is nimmer toegestaan, koper doet hiervan uitdrukkelijk afstand. Bij verzuim van betaling na 30 dagen is verkoper gerechtigd haar vordering per direct aan een advocaat uithanden te geven, teneinde rechtsmaatregelen te nemen. Alle daarop verschuldigde kosten komen voor rekening van koper. Wanneer de rekening 30 dagen na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper verplicht aan de verkoper vergoeding te betalen wegens renteverlies ten bedragen van 1% van het nog onbetaalde factuurbedrag voor elke maand of gedeelte ener maand, waarmede de betalingstermijn is overschreden. Bij buitengerechtelijke invordering is de koper, naast de koopsom en de rente incassokosten verschuldigd. De opeisbaarheid daartoe volgt uit het enkele feit der aanschrijving van de debiteur door de derde-incasseerder. De buitengerechtelijk incassokosten bedragen 10% van de bestaande hoofdsom met een minimum van EURO 50,00. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvraag blijft de afnemer naast gerechtelijke kosten tevens de rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

§ 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst aan de verkoper verschuldigd is, volledig heeft betaald. Bij ontbinding der overeenkomst ingevolge het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, heeft verkoper het recht de niet-betaalde goederen, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding ingevolge de verkoopvoorwaarden en de Wet.

§ 10 ANNULERING

Bij eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de koper, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de grootte van het bedrag van de overeenkomst, tenzij de verkoper kan bewijzen dat zijn schade groter is.

§ 11 RETOURNERING/RUILEN

Retournering van de goederen is slechts geoorloofd met uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. De toestemming van verkoper impliceert geenszins gegrond bevinding van de reclames. De kosten aan retournering verbonden komen voor rekening van de koper, tenzij de reclames door de verkoper gegrond worden bevonden.

§ 12 WIJZIGINGEN

De verkoper heeft het recht zonder voorafgaande mededeling de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Bij beantwoording van de vraag, welke voorwaarden van toepassing zijn, is beslissende de dag waarop verkoper de orders schriftelijk heeft bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

§ 13 RECHT

Op alle overeenkomsten, welke verkoper aangaat is uitsluitend van toepassing het Nederlands Recht, geldend voor het Rijk in Europa.

§ 14 GESCHILLEN

Alle geschillen, welke tussen verkoopster en koper rijzen zullen ter keuze van de verkoper in eerste instantie door de bevoegde Rechter te ’s-Hertogenbosch of door de Kantonrechter te Eindhoven of door de bevoegde Rechter van de plaats, waar de koper woonachtig of gevestigd is, worden beslist.


Klanten inlog
Uw E-mail adres:
Uw wachtwoord:

Symboolverklaring
Aan produktfavorieten toevoegen!
binnen 24u verzendklaar.
binnen 48u verzendklaar.
binnen 3-5 dagen leverbaar.
UITVERKOCHT

Betaalinformatie

Bankoverschrijving (vooruit)
Contant (alleen afhalen)
PayPal
iDEAL (ABN, Fortis, ING, Rabo, SNS)

Nieuwsbrief
Uw naam:
Uw E-mail adres:

Algemene bestelinformatie
Privacy en veiligheid
Carnavalskalender
ruilen/retour
Verzendkostentabel
Minimaal te bestellen: EUR 10,00

Veiligheidsinformatie

Handelsonderneming Felling BV verplicht zich, de Privacy Wetten, de persoonsgegevens bescherming en alle andere rechtsgeldende voorschriften en eventuele Europese Privacy Wetten , inacht te nemen.

[ Vragen & Antwoorden ] [ Informatie aanvragen ] [ Sitemap ] [ Contact ] [ Voorwaarden ]
Handelsonderneming Felling BV
Handelsonderneming Felling BV
Bert Felling - Grachtstrraat 27-29 - 6659BA Wamel - Nederland
info@feestxpert.nl | www.feestxpert.nl

Tevens bezoek winkel mogelijk op afspraak, voor groepen extra korting.

powered by On Demand Consultancy B.V. - design by Double Creation